کاریرد گاز نیتروژن در چاه های نفتی

کاربرد گاز نیتروژن در چاه های نفت

بررسی کاربرد گاز نیتروژن در چاه های نفت یکی دیگر از کاربرد های گاز نیتروژن در صنعت و صنایع شیمیایی , پتروشیمی و صنایع نفتی است. بعضی از چاه های نفتی بعد از مدتی استفاده کردن فشار اولیه شان افت میکند, برای اینکه بتوانیم نفت را از اعماق زمین به سمت ادامه مطلب…